Vergadering van Afgevaardigden (VvA)

Vergadering van Afgevaardigden (VvA)

Vindt plaats op

De Vergadering van Afgevaardigden (VvA) is het hoogste orgaan van de NKBV. De leden van de VvA , zogenaamde afgevaardigden, vertegenwoordigen alle leden die lid zijn van de vereniging. De VvA is het bestuurlijk “hart” van de NKBV. Afgevaardigden worden geïnformeerd over projecten en andere lopende zaken en worden gevraagd om oordeelsvorming hierover. Uiteindelijk is de VvA  collectief verantwoordelijk voor de besluitvorming over  o.a. het meerjarenbeleidsplan, het jaarplan, de jaarrekening, begroting, bestuurs- en commissieverkiezingen, statuten en eventuele andere voorstellen die worden ingebracht. Jaarlijks worden tenminste twee vergaderingen gehouden, in juni en november. Afgevaardigden worden benoemd voor een periode van een kalenderjaar, met een maximum van drie jaar. De benoeming vindt plaats in de regio- of sectievergadering.

Organisatie

De NKBV is een vereniging. Van leden voor leden. Dat vind je terug in de wijze zoals de NKBV georganiseerd is.

NKBV-bestuur

Het bestuur bestuurt de vereniging vanuit de filosofie ‘besturen op hoofdlijnen’. Het bestuur heeft alle bevoegdheden en heeft deze gedelegeerd aan de directeur van het verenigingsbureau. Het bestuur is en blijft eindverantwoordelijk voor alle aspecten van inhoudelijk beleid en de bedrijfsvoering. Het bestuur legt daarover verantwoording af aan de VvA. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers.

NKBV BESTUUR

Directeur

De directeur heeft de integrale verantwoordelijkheid voor de leiding van de organisatie en de realisatie van de doelstellingen van de vereniging binnen het door het bestuur vastgestelde kaders. Naast de dagelijkse leiding is hij verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het algemeen strategisch beleid, waaronder het meerjarenbeleidsplan en het jaarplan. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de externe vertegenwoordiging van de NKBV.

Verenigingsbureau

Het verenigingsbureau wordt aangestuurd door de directeur en bestaat uit professionals. Zij faciliteren de diverse vrijwilligersgremia vanuit de filosofie ‘centraal faciliteren om lokaal te organiseren’. Daarnaast verzorgt het verenigingsbureau het (landelijke) aanbod aan cursussen, reizen en workshops, de doorlopende reisverzekering, de organisatie van (sport)evenementen, enz. Tevens verzorgt het bureau de marketing van de vereniging, de communicatiekanalen (waaronder de website) en de overige informatievoorziening.

Commissies

De commissies bestaan uit vrijwilligers en dienen als kennisinstituut en denktank voor het initiëren en ontwikkelen van activiteiten en producten. Een commissie kan ook ondersteuner zijn bij de uitvoering van activiteiten en producten. De regie op de activiteiten van de diverse commissies geschiedt door het verenigingsbureau, waarbij in het samenspel tussen de commissies en de medewerkers op het bureau geldt dat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid is voor de te realiseren doelstellingen.

OVERZICHT COMMISSIES

Regio’s

De NKBV heeft 15 regio’s. Als je lid bent van de NKBV ben je automatisch lid van de regio waarin je woont. De regio’s zijn feitelijk lokale en zelfstandige verenigingen. Binnen de regio’s worden talrijke activiteiten georganiseerd op het gebied van bergwandelen, alpinisme en sportklimmen. 

OVERZICHT VAN DE REGIO’S

Secties

Naast de regio’s kent de NKBV ook secties. Een sectie is een organisatievorm waarbinnen op landelijk niveau bepaalde doelgroepen verenigd zijn. Een mooi voorbeeld is de Sectie 50+. Met een gedeelde passie voor avontuur en gezelligheid organiseert samen met Bergsportreizen 50-Plus huttentochten met of zonder gletsjer, basiskampen, sportklimreizen en toerskietochten. 

MEER INFO OVER 50-PLUS

Legaatfondsen

In het verleden heeft een aantal leden geld nagelaten aan onze vereniging. De gulle gevers deden dat niet zomaar. Zij verbonden bepaalde bestemmingen aan die bedragen en verplichtten de vereniging die gelden niet anders dan aan die bestemmingen ten goede te laten komen. 

MEER OVER LEGAATFONDSEN